Sklep Andklim – Hurtownia 

obowiązuje z dniem 28.04.2021

 1. DEFINICJE

 1.1. Sklep – sklep internetowy Sklepandklim – Hurtownia Chłodnictwa Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.sklepandklim.pl
1.2. Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, którym jest Andrzej Raźniak Handel – Usługi ul. Akacjowa 17, 18-230 Ciechanowiec, NIP: 7221572833         1.3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
1.4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która korzysta oferty Sklepu,
1.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.7. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,
1.8. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło,
1.9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia,
1.10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,
1.11. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
1.12. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu,
1.13. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.
1.14. Administrator Danych – Andrzej Raźniak Handel – Usługi ul. Akacjowa 17, 18-230 Ciechanowiec, NIP: 7221572833
1.15. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2.1. Sklep internetowy Andklim – Hurtownia Chłodnictwa dostępny pod adresem internetowym www.sklepandklim.pl prowadzony jest przez firmę Andrzej Raźniak Handel – Usługi ul. Akacjowa 17, 18-230 Ciechanowiec, NIP: 7221572833

2.2. Dane do kontaktu dla konsumentów:

  2.2.1. Dane firmy, adres: Andrzej Raźniak Handel – Usługi ul. Akacjowa 17, 18-230 Ciechanowiec, NIP: 7221572833
2.2.2. E-mail: andklim.1990@o2.pl
2.2.3. Telefon: 506 822 635;

 2.3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią nn. Regulaminu.
2.4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2.5. Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z nn. Regulaminem

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  3.1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
  3.2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  3.3. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz  w naszej Polityce cookies.
 2. REJESTRACJA
  4.1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu internetowego.
  4.2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  4.2.1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  4.2.2. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie,
  4.2.3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w procesie rejestracji konta oraz w procesie korzystania ze Sklepu. Szczegółowo opisane w punkcie 14 nn. Regulaminu.
  4.3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
  4.4. Sprzedawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  4.4.1. Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu,  a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  4.4.2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie,
  4.4.3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
  4.4.4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
  4.4.5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
  4.5. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.
 3. ZAMÓWIENIA
  5.1. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski sprzedaż hurtowo – detaliczną produktów z branży chłodnictwo-klimatyzacja i akcesoria.
  5.2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:
  5.2.1. Formularz zamówienia,
  5.2.2. Pocztę elektroniczną e-mail,
  5.2.3. Telefon na numery przeznaczone do składania zamówień
  5.3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  5.4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
  5.5. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  5.6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
  5.7. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 2 dni.
  5.8. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
  5.9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
  5.9.1. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – po wejściu na stronę internetową www.sklepandklim.pl , dokonując wyboru towaru i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlone Klientowi komunikatami oraz informacje dostępne na stronie.
  5.9.1.1. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  5.9.1.2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikowania wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
  5.9.1.3. Do podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informację dotyczące:
  5.9.1.3.1. Przedmiotu zamówienia
  5.9.1.3.2. Jednostkowej i łącznej ceny zamawianych produktów lub usług , w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów
  5.9.1.3.3. Wybranego sposobu płatności
  5.9.1.3.4. Wybranego sposobu dostawy
  5.9.1.3.5. Czasu dostawy
  5.9.1.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści nn. Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
  5.9.1.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Andrzej Raźniak Handel – Usługi ul. Akacjowa 17, 18-230 Ciechanowiec, NIP: 7221572833 . Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu
  5.9.1.6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila zatytułowanego „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr …”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  5.9.1.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  5.9.2. dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
  5.9.3. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
  5.10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
  5.11. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu  w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
  5.12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. PŁATNOŚCI
  6.1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są podane w wartościach netto i brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonych w polskich złotych przeliczanych wg kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia złożenia zamówienia.
  6.2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
  6.3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
  6.4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  6.4.1. płatność za pobraniem,
  6.4.2. płatność przelewem na konto Sprzedającego,
  6.4.3. płatność internetowa za pomocą systemu płatności (PayPal, Przelewy24),
  6.4.4. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.
  6.5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał formę płatności przy wykorzystaniu zewnętrznego systemu płatności; system ten może pobierać dodatkową prowizję, o czym Kupujący jest informowany w procesie składania zamówienia.
  6.6. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  6.7. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
  6.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. DOSTAWA
  7.1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  7.1.1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską (GLS, DPD, RABEN),
  7.1.2. odbiór w Paczkomatach Inpost,
  7.1.3. odbiór osobisty.
  7.2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
  7.3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia. Jeżeli koszty przesyłki nie mogą być, w chwili składania zamówienia, automatycznie ustalone przez system informatyczny (np. dla przesyłek o wadze większej niż 31,5 kg, dla których koszt wysyłki uzależniony jest od odległości), koszt ten określany jest w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. W takim przypadku dalsza realizacja zamówienia zostaje wstrzymana do chwili otrzymania od kupującego akceptacji podanych kosztów przesyłki (potwierdzenia zamówienia).
  7.4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Aktualne koszty i warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Warunki dostawy.
  7.5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 6. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
  8.1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz są objęte dwunastomiesięczną gwarancją producenta lub sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej.
  8.2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
  8.3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
  8.4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
  8.5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
  8.6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
  8.7. Reklamacja może być przy pomocy poczty elektronicznej na adres: andklim.1990@o2.pl lub w formie pisemnej na 05-230 Kobyłka ul. Mikołajczyka 5
  8.8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
  8.9. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
  8.9.1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
  8.9.2. żądać usunięcia wady, albo
  8.9.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  8.9.4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  8.10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  8.11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę,
  8.12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
  8.13. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  8.14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: Andrzej Raźniak Handel – Usługi ul. Akacjowa 17, 18-230 Ciechanowiec, NIP: 7221572833. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu.
  8.15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  8.16. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  8.16.1. pisemnie na adres reklamującego,
  8.16.2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  8.16.3. drogą telefoniczną.
 7. REKLAMACJA USŁUG SKLEPU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE
  9.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w nn. Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  9.2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
  9.2.1. dane tożsamości Użytkownika;
  9.2.2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
  9.2.3. okoliczności uzasadniające reklamację;
  9.2.4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  9.3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  9.4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  9.4.1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  9.4.2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  9.4.3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  9.4.4. zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  9.5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
  9.6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  9.7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  9.8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  9.8.1. pisemnie na adres reklamującego,
  9.8.2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  9.8.3. drogą telefoniczną.
  9.9. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
  9.9.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  9.9.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
  9.9.3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  10.1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni
  10.2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:
  10.2.1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  10.2.1.1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  10.2.1.2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  10.2.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  10.3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  10.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane:
  10.4.1. pisemnie na adres
  10.4.2. numerem faksu,
  10.4.3. pocztą elektroniczną na adres andklim.1990@o2.pl
  10.5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  10.6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
  10.7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  10.8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
  10.9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta to ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10.10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
  10.11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  10.11.1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  10.11.2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  10.11.3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10.11.4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  10.11.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY
  11.1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
  11.2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
  11.3. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
  11.3.1. Po otrzymaniu Produktu Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.
  11.3.2. Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później niż w terminie 7 dni od daty jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytuły rękojmi.
  11.3.3. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Produkt
  11.3.4. Reklamacja może być przy pomocy poczty elektronicznej na adres: andklim.1990@o2.pl lub w formie pisemnej na adres 05-230 Kobyłka ul. Mikołajczyka 5
  11.3.5. W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swoje uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że Strony ustalą inaczej. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: 05-230 Kobyłka ul. Mikołajczyka 5
  11.3.6. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.
  11.3.7. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  12.1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  12.2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
  12.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących nn. Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
  12.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
  12.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.
 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  13.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepu zgodnie z Regulaminem w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
  13.2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego oraz tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które wynika ze zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 12. DANE OSOBOWE
  14.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep podanych przez Niego w procesie rejestracji Konta w Sklepie, oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Klientów zakupów w Sklepie.
  14.2. Klientowi w odniesieniu do Jego danych osobowych przysługuje prawo do:
  14.2.1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  14.2.2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  14.2.3. żądania usunięcia danych przetwarzania bezpodstawnie,
  14.2.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych
  14.2.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  14.2.6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  14.2.7. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
  14.3. W przypadku wybrania płatności za pomocą zewnętrznego systemu płatności w celu opłaty za Zamówienie
  14.3.1. „Przelew bankowy” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez PKO BANK POLSKI
  14.3.2. „PayPal” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez PayPal Polska Sp. z o.o.
  14.3.3. „Przelew24” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez  DialCom24 Sp. z o.o.
  .
  14.4. W przypadku sposobu dostawy z wykorzystaniem usług w celu dostarczenia Zamówienia:
  14.4.1. „Paczkomaty InPost” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o.
  14.4.2. „GLS Euro Business Parcel” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez Spółka General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
  14.4.3. „RABEN” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez Raben Management Services sp. z o.o.
  14.4.4. „APACZKA” dane osobowe Klienta będą przetwarzane również przez APACZKA Sp. z o.o.
  14.5. Sklep jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  14.6. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  14.6.1. w związku z wykonaniem umowy na podstawie złożonego zamówienia w Sklepie przez Klienta
  14.6.2. w związku z rejestracją konta Klienta w Sklepie,
  14.6.3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy,
  14.6.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
  14.6.5. dla potrzeby marketingowych ( w tym newsletter),
  14.6.6. w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowej , po wcześniejszej zgodzie Klienta
 13. NEWSLETTER
  15.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, po przez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji lub po przez stronę internetową sklepandklim.pl Klient w przypadku wyrażenia takiej zgodny będzie otrzymywał na podany adres e-mail Newsletter Sklepu.
  15.2. Klient w każdym dowolnym czasie może samodzielnie zrezygnować z Newslettera Sklepu po przez odznaczenie odpowiedniej opcji na swoim Koncie Sklepowym lub klikając w odpowiedni link deaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
 14. ZMIANY REGULAMINU
  16.1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
  16.2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  16.3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
  16.4. Nie wymaga zmiany nn. Regulamin w czasie wprowadzania przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
17.1.1 Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z innymi
odpadami.
17.1.2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do
przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania
zużytego sprzętu.
17.1.3. Konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub
elektronicznego w sklepie na zasadzie „1 za 1”, tzn. urządzenie za urządzenie (art. 42, pkt. 1
ustawy ZSEE).
17.1.4. Zarówno sprzedawca detaliczny jak i hurtowy może jednak odmówić przyjęcia takiego
sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 37a ust. 2 ustawy
ZSEE).
17.1.5. Chęć przekazania sprzedawcy zużytego sprzętu proszę zgłaszać na przykład w następujący
sposób: mailowo na adres andklim.1990@o2.pl
W związku z tym, że sprzedajemy urządzenia elektroniczne firma posiada numer rejestrowy nadany
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska BDO 000235292
17.2. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
17.3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
17.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w nn. Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
17.5. Zdjęcia umieszczone w serwisie mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału. W niektórych przypadkach zamiast zdjęcia danego produktu może też zostać umieszczone zdjęcie poglądowe (produktu podobnego) – zawsze w takim przypadku wraz ze zdjęciem zostanie umieszczona informacja o tym fakcie.
17.6. Zamieszczone w serwisie filmy instruktażowe mają charakter jedynie poglądowy. Wszelkie czynności podejmowane w ich oparciu powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W każdym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z tego tytułu.
17.7. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
17.8. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres andklim.1990@o2.pl